Lắp đặt internet cmc tại Đà Nẵng

Chính Sách – Dịch Vụ Archive

Internet VNPT Đà Nẵng

INTERNET VNPT ĐÀ NẴNG Viễn thông VNPT Đà Nẵng : Viễn thông Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 613/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thành lập Viễn thông Đà Nẵng –